Veel psychologen zijn ook actief als mediator. Dat geldt ook voor mij. De mediation die ik aanbied is gericht op:

Familieverhoudingen,
Relatiebemiddeling, EFT en
Ouderschapsplan.

pastedgraphic-17

Ik sta ingeschreven als MfN-registermediator in het MfN-register (voormalig NMI-register), een door de markt en Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Daarnaast ben ik erkend trainer voor MfN-registermediators.

In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-register-mediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

In een conflictsituatie kan niemand functioneren, ook jij niet. Je kunt het lang volhouden om in probleemsituaties je hoofd boven water te houden, maar uiteindelijk merk je dat je geen energie en even geen uitzicht meer hebt. Hoe kijk je naar de toekomst als je problemen met je partner of anderen ervaart? Binnen je werkkring, je familie, met je buren of in je huwelijk? Ga je voor een advocaat (verlies-verlies) of kies je voor een mediator? (win-win)? Hoe belangrijk is het voor jou om weer toekomstperspectief te hebben? Als MfN-registermediator gun ik iedereen weer zon in het leven. Snel, professioneel en met veel persoonlijke aandacht en met maar één doel: dat je de problemen achter je kunt laten en dat je weer met een goed gevoel door kan met je leven!

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling door een derde, neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dat is een eeuwenoud, beproefd en constructief principe. Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht en in het proces worden verharde standpunten teruggebracht naar de oorspronkelijke motieven en gemeenschappelijke belangen. In samenspraak wordt vervolgens naar een oplossing gezocht die beide partijen tot volle tevredenheid stemt. Hierdoor gaat de communicatie tussen de conflicterende partijen weer stromen.

Aangesloten register

Ik ben ingeschreven in de volgende registers:

LDM-register – Psycholoog RP
MfN-register

Aanbod mediation

EFT

Juist stellen en gezinnen die veel van elkaar houden, kunnen elkaar kwetsen en elkaar emotioneel raken. Vaak gebeurt dit uit angst om de ander kwijt te raken. Ook komt het regelmatig voor dat gevoelens van wederzijds respect en waardering ontbreken. Met ‘EFT worden de onderliggende emoties besproken, en communicatie patronen blootgelegd. Deze methode is zeer effectief om te ondersteunen en elkaar weer beter te leren begrijpen. Herken jij onderstaande gevoelens?

 • Niet goed genoeg zijn
 • Gevoel van tekortschieten
 • Afwijzing
 • Niet gezien worden
 • Je niet geliefd voelen
 • Wantrouwen en onmacht
 • Onzekerheid

 

EFT is ontwikkeld door dr. Sue Johnson uit Canada. Ze heeft jarenlang onderzoek gedaan naar stellen en zocht naar een effectieve manier om de verbinding tussen twee partners te herstellen en/of te verbeteren. De uitgangspunten:

 • Niemand is gemaakt om alleen te zijn.
 • In de veilige aanwezigheid van je partner kun je meer aan.
 • Ieder mens voelt zich goed binnen een veilige en verbonden relatie.
 • EFT is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van therapie, met als doel partners weer samen te brengen. Belangrijk is dat beide partijen bereid zijn zich open te stellen en in te zetten voor de relatie.

Familieverhoudingen

Conflicten komen in de beste families voor en soms zijn ze van ondergeschikt belang en wordt er niets aan gedaan of lossen ze vanzelf op. Het komt echter ook voor dat ze van zulke omvang zijn, dat een familie uit elkaar valt. Familieconflicten komen met enige regelmaat voor bij familiebedrijven, de verdeling van een nalatenschap of erfenis, een familieruzie of een andere gebeurtenis die van invloed  is op de familie. De meeste familieconflicten ontstaan door miscommunicatie: woorden die anders worden geïnterpreteerd, wederzijdse verwachtingen die niet overeenstemmen of emoties die niet worden geuit. De impact van een familieconflict is groot. Het is een gegeven dat de mensen die het dichts bij u staan, u het hardst kunnen raken. Dit kost enorm veel energie en mensen kunnen daar letterlijk ziek van worden. De enige manier om hier een halt toe te roepen, is om weer in gesprek te komen met de familie. Juist door het uitspreken komt er helderheid en begrip. En daarmee worden emoties tot bedaren gebracht, gaat onbegrip over in begrip en gaat wantrouwen over in vertrouwen. Hierdoor kunnen familieleden weer gaan werken aan een goede oplossing voor de gehele familie.

Relatiebemiddeling

Iedere relatie heeft een geschiedenis en een toekomst. Tijdens de relatie kunnen allerlei gebeurtenissen tot onverwachte hobbels leiden en relatieproblemen veroorzaken. Voorbeelden van relatieproblemen zijn: voortdurende ruzies, onbegrip, emotionele verwijdering, overspel en seksuele problemen.

Als de relatieproblemen niet tussen u en uw partner kunnen worden opgelost en u kiest er voor om bij elkaar te blijven, dan kan professionele begeleiding een goede oplossing zijn.

Als mediator met als achtergrond psycholoog kan ik u beiden begeleiden om het ontstaan van de relatieproblemen inzichtelijk te maken. U zult elkaar weer opnieuw leren kennen om zodoende de negatieve spiraal te doorbreken. Het gevolg is dat een betere communicatie gaat ontstaan en een vernieuwde liefdevolle en respectvolle manier van omgaan met elkaar. Verbinding in de relatie geeft intimiteit en stelt u in staat om het leven weer goed aan te kunnen en u evenwichtig te voelen zowel privé als zakelijk.

Ouderschapsplan

Op 1 maart 2009 is de ‘Wet Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding’ in werking getreden. Met deze wet is het verplichte ouderschapsplan ingevoerd. In zo’n ouderschapsplan worden de belangrijkste afspraken tussen ouders over de minderjarige kinderen vastgelegd. De verplichting tot het opstellen van een ouderschapsplan geldt voor ouders die willen scheiden, voor ouders die een geregistreerd partnerschap beëindigen, scheiden van tafel en bed of die gezamenlijk het gezag hebben over de kinderen en uit elkaar gaan en dus niet getrouwd zijn. Met een ouderschapsplan kunnen problemen en conflicten in de toekomst worden voorkomen. Het uitgangspunt van het ouderschapsplan is dat ouders zich gezamenlijk verantwoordelijk (blijven) voelen voor de verzorging, opvoeding en ontwikkeling van hun kinderen, voor en na de scheiding. Ouders mogen zelf bepalen welke onderlinge afspraken ze in het ouderschapsplan opnemen. De wet stelt wel enkele minimumeisen over de inhoud. Een ouderschapsplan moet in ieder geval afspraken over de volgende onderwerpen bevatten:
–  de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen (de zorgregeling);
–  de wijze waarop ouders elkaar informeren en raadplegen over belangrijke onderwerpen met betrekking tot de kinderen en hun vermogen (het onderling informeren en consulteren)
–  de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (de kinderalimentatie).

Het is daarnaast mogelijk om over allerlei andere onderwerpen afspraken te maken. Denk aan bepaalde regels (bedtijden, huiswerk), de hoogte van het zakgeld en omgang bij ziekte. Hoe gedetailleerder en concreter het ouderschapsplan is opgesteld, hoe minder misverstanden en conflicten er tussen ouders ontstaan. De ouders weten dan namelijk wat er van hen over en weer verwacht wordt. Dit geeft ook een gevoel van rust en veiligheid aan de kinderen. De wet bepaalt dat kinderen door hun ouders betrokken moeten worden bij het opstellen van het ouderschapsplan en dat in het verzoekschrift tot echtscheiding vermeld moet worden op welke manier de ouders dit gedaan hebben.

De kinderen moeten bij het ouderschapsplan betrokken worden op een manier die bij hun leeftijd past. Met een kind van acht jaar wordt natuurlijk op een andere manier gesproken over het ouderschapsplan dan met een puber van vijftien jaar. Hoewel kinderen bij het ouderschapsplan betrokken moeten worden en met hun mening dus rekening moet worden gehouden, zijn het uiteindelijk de ouders die beslissen. Dit voorkomt ook dat een kind tussen beide ouders moet kiezen. Het is belangrijk dat de rechter verzocht wordt het ouderschapsplan onderdeel uit te laten maken van de echtscheidingsbeschikking. Hiermee wordt een zogenoemde executoriale titel verkregen. Kort gezegd houdt dit in dat de inhoud van het ouderschapsplan kan worden afgedwongen zonder dat opnieuw de gang naar de rechtbank hoeft te worden gemaakt. Wordt bijvoorbeeld niet of onvoldoende kinderalimentatie betaald, dan kan de ouder die recht heeft op deze alimentatie direct naar het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) of de deurwaarder stappen om de achterstallige kinderalimentatie te innen.

Hoe gaat het in z’n werk

De mediator:

– Helpt om echt naar elkaar te luisteren;
– Zorgt ervoor dat alles wat nodig is om de lucht te klaren op tafel komt;
– Brengt structuur aan in het overleg;
– Zorgt ervoor dat ieder de nodige inbreng kan hebben;
– Helpt los te komen van wat er allemaal is misgegaan;
– Is gericht op het in de toekomst zoeken naar oplossingen;
– Zorgt voor een veilig klimaat;
– Legt waar nodig afspraken vast in een tussentijdse overeenkomst of in een vaststellingsovereenkomst.

De waarborgen voor een zorgvuldig mediation proces zijn vastgelegd in een mediation overeenkomst, die partijen en de mediator gezamenlijk aan het begin van het proces ondertekenen. Het daarvoor gehanteerde model is dat van de Mediators Federatie Nederland. Een van de belangrijkste waarborgen is die van de vertrouwelijkheid. Zie voor de toepasselijke modellen en reglementen onder ‘Reglementen’ op deze website.

Wat kunt u bereiken?

Een oplossing waar u zonder de medewerking van de ander nooit op uit had kunnen komen, een oplossing die verrast, een oplossing met een lange houdbaarheidsduur. Zo voorkomt u dat u misschien nog moet gaan procederen. En kunt u weer met uw leven verder, zonder energieverslindende spanningen. De oplossing wordt vastgelegd in een overeenkomst, die ter bekrachtiging aan de rechtbank kan of moet (bij echtscheiding) worden voorgelegd. Met de daarop verkregen rechterlijke beslissing verkrijgen partijen een zogenaamde executoriale titel voor het geval een partij zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Zo’n executoriale titel kan eventueel ook worden verkregen door de overeenkomst te laten formaliseren in een notariële akte. Voor de indiening van de overeenkomst of het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank kan worden samengewerkt met een advocaat.

Wat doen partijen?

De partijen nemen zelf de verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen. Mediation is een spannend proces. Maar wel een proces waar je zelf mede de regie over hebt. Een proces waarin je meer inzicht krijgt in je eigen behoeften en gevoelens, en leert luisteren naar de behoeften en gevoelens van de ander. Je maakt keuzes die je stap voor stap verder brengen. Je kunt de ander uitnodigen om ook positieve stappen te zetten en constructieve bijdragen te leveren. Gezamenlijk zoek je naar een bevredigende oplossing. Dat geldt net zo goed voor kwesties in de privésfeer als in zakelijk georiënteerde betrekkingen.

Doelgroep

Voor iedereen die wilsbekwaam is en bereid is zich oprecht in te zetten voor een gezamenlijke oplossing, voor wie bereid is om te onderzoeken of het ontstane wantrouwen plaats kan maken voor vertrouwen.

Oriënterend gesprek, hoe gaat dat?

Het begint met het inwinnen van informatie bij de mediator. De mediator kan in het eerste contact nog niet ingaan op de inhoudelijke kant van de zaak, en moet volstaan met het aanhoren van een korte probleemschets. Je kunt het beste zo snel mogelijk aansturen op een gezamenlijk gesprek waarin de mediator uitleg geeft over de procedure en jij kunt aangeven wat er speelt en wat je wilt bereiken. Aan zo’n eerste oriëntatie zijn geen kosten verbonden.

Deskundigen

Als de deelnemers zich eerder hebben laten adviseren door een advocaat, kunnen zij er voor kiezen de advocaten ook aan de mediation te laten deelnemen. Op de advocaat rust dezelfde geheimhoudingsplicht als op partijen ie de mediation overeenkomst hebben ondertekend. Indien andere deskundigen worden ingeschakeld –denk aan belastingadviseurs, accountants, taxateurs, notarissen– dan zal de mediator erop toe zien dat ook zij zich verbinden tot geheimhouding.

Praktijkvoorbeelden mediation

Einde relatie en ouderschap

Zeker wanneer u kinderen heeft, is mediation dé aangewezen weg om tot afspraken te komen over de gevolgen van uw scheiding. De wet schrijft voor dat gehuwde ouders een ouderschapsplan maken wanneer zij uit elkaar gaan. Dat geldt ook wanneer u niet getrouwd bent, maar wel allebei het ouderlijk gezag heeft. In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over:

 • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
 • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
 • hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.

Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft in beginsel wel het recht om met het kind om te gaan.

Elke scheiding is anders, verloopt anders. Dat komt omdat ú anders bent, uw eigen individuele en gezamenlijke geschiedenis heeft, u de stap om te gaan scheiden verschillend ervaart, en omdat uw actuele situatie verschilt. Soms is er zelfs al aan één of beide kanten een nieuwe partner, al dan niet met eigen kinderen. Dat zijn allemaal factoren die bij het scheidingsproces om aandacht vragen. De volgorde waarin dat gebeurt, ligt niet van tevoren vast, maar bepaalt u samen met de mediator. De mediator zal er samen met u voor zorgen dat alle aspecten die geregeld moeten worden aan bod komen en dat de benodigde gegevens bijtijds worden uitgewisseld.

Familieconflict

Het huis moet verkocht worden nadat uw ouders zijn overleden. De verdeling van de persoonlijke bezittingen van uw ouders is een bron van discussie, maar ook de prijs waarvoor het huis moet worden verkocht lijkt een onoverbrugbare kloof tussen u en uw familie te slaan.  U komt er niet uit en de relatie tussen u en uw broers en zusters dreigt verstoord te raken of is inmiddels verstoord. Met mediation kunt u de pijnpunten op tafel leggen en kan een onderhandeling geleid door de mediator bijdragen om te komen tot een win-win situatie waarbij de relatie en/of familiebanden weer worden hersteld.

Pluspunten

✓ Geen wachtlijst,
✓ Grote ervaring,
✓ Veelzijdige aanpak,
✓ Rustige en besloten praktijk,
✓ Goed bereikbaar met OV,
✓ Gratis parkeren voor de deur.

Extra service

✓ Afspraak na werktijd dus ‘s avonds is mogelijk
✓ Persoonlijk advies.

Cliënten vertellen

Wat vinden de cliënten die ik door de jaren heen heb kunnen helpen? U leest het verder op de betreffende pagina.