Veel psychologen zijn ook actief als mediator. Dat geldt ook voor mij. De mediation die ik aanbied is gericht op:

Arbeidsverhoudingen,
Familieverhoudingen,
Conflicten in het onderwijs,
Relatiebemiddeling en
Echtscheiding.

pastedgraphic-17

Ik sta ingeschreven als MfN-registermediator in het MfN-register (voormalig NMI-register), een door de markt en Rechtspraak erkend kwaliteitsregister voor mediators. Het MfN-register (MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland) wordt beheerd en onderhouden door de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM). Daarnaast ben ik erkend trainer voor MfN-registermediators.

In het MfN-register zijn alleen gekwalificeerde mediators opgenomen die voldoen aan de kwaliteitseisen van de SKM. Uiteraard zijn deze mediators onafhankelijk en onpartijdig. MfN-registermediators hebben een erkende mediationopleiding gevolgd en houden hun kennis en vaardigheden continu op peil (permanente educatie). Daarnaast zijn MfN-register-mediators gebonden aan een bepaalde werkwijze.

In een conflictsituatie kan niemand functioneren, ook jij niet. Je kunt het lang volhouden om in probleemsituaties je hoofd boven water te houden, maar uiteindelijk merk je dat je geen energie en even geen uitzicht meer hebt. Hoe kijk je naar de toekomst als je problemen met je partner of anderen ervaart? Binnen je werkkring, je familie, met je buren of in je huwelijk? Ga je voor een advocaat (verlies-verlies) of kies je voor een mediator? (win-win)? Hoe belangrijk is het voor jou om weer toekomstperspectief te hebben? Als MfN-registermediator gun ik iedereen weer zon in het leven. Snel, professioneel en met veel persoonlijke aandacht en met maar één doel: dat je de problemen achter je kunt laten en dat je weer met een goed gevoel door kan met je leven!

Wat is mediation?

Mediation is een vorm van bemiddeling door een derde, neutrale, ervaren en deskundig persoon. Dat is een eeuwenoud, beproefd en constructief principe. Een geschil wordt vrij van emotie duidelijk in kaart gebracht en in het proces worden verharde standpunten teruggebracht naar de oorspronkelijke motieven en gemeenschappelijke belangen. In samenspraak wordt vervolgens naar een oplossing gezocht die beide partijen tot volle tevredenheid stemt. Hierdoor gaat de communicatie tussen de conflicterende partijen weer stromen.

Aangesloten register

Ik ben ingeschreven in de volgende registers:

LDM-register – Psycholoog RP
MfN-register

Aanbod mediation

Echtscheiding

Wanneer partners besluiten te gaan scheiden moet er veel worden geregeld. Dat gaat vaak met heftige emoties gepaard. Toch wil men er samen goed uitkomen. Dan is echtscheidingsmediation altijd beter dan dat ieder een eigen advocaat in de arm neemt. De mediator spreekt met en bemiddelt tussen de partners. De mediator is de gespreksleider die er voor zorgt dat de emoties niet onnodig hoog oplopen en miscommunicatie ontstaat. De toekomstige ex-partners blijven met elkaar in gesprek. Zodoende kunnen er toch verstandige afspraken worden gemaakt. Voorbeelden van vragen bij echtscheidingsmediation zijn:

Waar gaan de kinderen wonen?
Moet er alimentatie betaald worden?
Wat gebeurt er met de woning?
Hoe zit het met eventuele spaarrekeningen, verzekeringen en pensioenrechten?
Hoe wordt de inboedel verdeeld?

Maar vaak zijn er nog meer vraagstukken. Ieder een eigen advocaat is dus niet nodig. Dat bespaart u veel geld en tijd. Op materieel maar zeker ook op emotioneel vlak is deze vorm van echtscheidingsmediation de meest praktische, goedkoopste en beste oplossing.

Arbeidsverhoudingen

Bij arbeidsmediation gaat het veelal over verstoringen in de communicatie en de weerslag daarvan op de (werk)relatie. Een enkel gesprek met een mediator kan soms al nieuwe inzichten opleveren en de zaak vlot trekken. Voorbeelden waarbij mediation nuttig kan zijn: conflicten op het gebied van HR, personeelszaken, arbeidsovereenkomsten, bestaande en/of gewijzigde takenpakketten, verschillende verwachtingspatronen, onbegrepen persoonlijke aangelegenheden die van invloed kunnen zijn op het werk, (dreigend) ontslag en concurrentiebeding. Samen met de mediator wordt aan reële oplossingen gewerkt en worden afspraken gemaakt. Werkgever en/of leidinggevende en werknemer krijgen zo weer begrip en respect voor elkaar.

Familieverhoudingen

Conflicten komen in de beste families voor en soms zijn ze van ondergeschikt belang en wordt er niets aan gedaan of lossen ze vanzelf op. Het komt echter ook voor dat ze van zulke omvang zijn, dat een familie uit elkaar valt. Familieconflicten komen met enige regelmaat voor bij familiebedrijven, de verdeling van een nalatenschap of erfenis, een familieruzie of een andere gebeurtenis die van invloed  is op de familie. De meeste familieconflicten ontstaan door miscommunicatie: woorden die anders worden geïnterpreteerd, wederzijdse verwachtingen die niet overeenstemmen of emoties die niet worden geuit. De impact van een familieconflict is groot. Het is een gegeven dat de mensen die het dichts bij u staan, u het hardst kunnen raken. Dit kost enorm veel energie en mensen kunnen daar letterlijk ziek van worden. De enige manier om hier een halt toe te roepen, is om weer in gesprek te komen met de familie. Juist door het uitspreken komt er helderheid en begrip. En daarmee worden emoties tot bedaren gebracht, gaat onbegrip over in begrip en gaat wantrouwen over in vertrouwen. Hierdoor kunnen familieleden weer gaan werken aan een goede oplossing voor de gehele familie.

Relatiebemiddeling

Iedere relatie heeft een geschiedenis en een toekomst. Tijdens de relatie kunnen allerlei gebeurtenissen tot onverwachte hobbels leiden en relatieproblemen veroorzaken. Voorbeelden van relatieproblemen zijn: voortdurende ruzies, onbegrip, emotionele verwijdering, overspel en seksuele problemen.

Als de relatieproblemen niet tussen u en uw partner kunnen worden opgelost en u kiest er voor om bij elkaar te blijven, dan kan professionele begeleiding een goede oplossing zijn.

Als mediator met als achtergrond psycholoog kan ik u beiden begeleiden om het ontstaan van de relatieproblemen inzichtelijk te maken. U zult elkaar weer opnieuw leren kennen om zodoende de negatieve spiraal te doorbreken. Het gevolg is dat een betere communicatie gaat ontstaan en een vernieuwde liefdevolle en respectvolle manier van omgaan met elkaar. Verbinding in de relatie geeft intimiteit en stelt u in staat om het leven weer goed aan te kunnen en u evenwichtig te voelen zowel privé als zakelijk.

Conflicten in het onderwijs

Tal van conflicten binnen het onderwijs ontstaan door de verhoudingen binnen een schoolorganisatie, de voortdurend door de politiek aan onderwijsorganisaties opgelegde veranderingen en het mondiger worden van leerlingen en hun ouders. Daarnaast staan het werkklimaat en de werkprocessen binnen het onderwijs onder grote druk en zorgen regelgeving, onderwijsvernieuwing, reorganisaties en fusies voor onrust. Allemaal factoren die met enige  regelmaat tegenstrijdige belangen en miscommunicatie in de hand werken waardoor conflicten kunnen ontstaan. Mediation is uitermate geschikt voor het oplossen van conflicten in het onderwijs; conflicten tussen leerkrachten en bestuur,  tussen leerkrachten onderling en tussen leerkrachten en ouders.

Hoe gaat het in z’n werk

De mediator:

– Helpt om echt naar elkaar te luisteren;
– Zorgt ervoor dat alles wat nodig is om de lucht te klaren op tafel komt;
– Brengt structuur aan in het overleg;
– Zorgt ervoor dat ieder de nodige inbreng kan hebben;
– Helpt los te komen van wat er allemaal is misgegaan;
– Is gericht op het in de toekomst zoeken naar oplossingen;
– Zorgt voor een veilig klimaat;
– Legt waar nodig afspraken vast in een tussentijdse overeenkomst of in een vaststellingsovereenkomst.

De waarborgen voor een zorgvuldig mediation proces zijn vastgelegd in een mediation overeenkomst, die partijen en de mediator gezamenlijk aan het begin van het proces ondertekenen. Het daarvoor gehanteerde model is dat van de Mediators Federatie Nederland. Een van de belangrijkste waarborgen is die van de vertrouwelijkheid. Zie voor de toepasselijke modellen en reglementen onder ‘Reglementen’ op deze website.

Wat kunt u bereiken?

Een oplossing waar u zonder de medewerking van de ander nooit op uit had kunnen komen, een oplossing die verrast, een oplossing met een lange houdbaarheidsduur. Zo voorkomt u dat u misschien nog moet gaan procederen. En kunt u weer met uw leven verder, zonder energieverslindende spanningen. De oplossing wordt vastgelegd in een overeenkomst, die ter bekrachtiging aan de rechtbank kan of moet (bij echtscheiding) worden voorgelegd. Met de daarop verkregen rechterlijke beslissing verkrijgen partijen een zogenaamde executoriale titel voor het geval een partij zich niet aan de gemaakte afspraken houdt. Zo’n executoriale titel kan eventueel ook worden verkregen door de overeenkomst te laten formaliseren in een notariële akte. Voor de indiening van de overeenkomst of het echtscheidingsconvenant bij de rechtbank kan worden samengewerkt met een advocaat.

Wat doen partijen?

De partijen nemen zelf de verantwoordelijkheid om tot een oplossing te komen. Mediation is een spannend proces. Maar wel een proces waar je zelf mede de regie over hebt. Een proces waarin je meer inzicht krijgt in je eigen behoeften en gevoelens, en leert luisteren naar de behoeften en gevoelens van de ander. Je maakt keuzes die je stap voor stap verder brengen. Je kunt de ander uitnodigen om ook positieve stappen te zetten en constructieve bijdragen te leveren. Gezamenlijk zoek je naar een bevredigende oplossing. Dat geldt net zo goed voor kwesties in de privésfeer als in zakelijk georiënteerde betrekkingen.

Doelgroep

Voor iedereen die wilsbekwaam is en bereid is zich oprecht in te zetten voor een gezamenlijke oplossing, voor wie bereid is om te onderzoeken of het ontstane wantrouwen plaats kan maken voor vertrouwen.

Oriënterend gesprek, hoe gaat dat?

Het begint met het inwinnen van informatie bij de mediator. De mediator kan in het eerste contact nog niet ingaan op de inhoudelijke kant van de zaak, en moet volstaan met het aanhoren van een korte probleemschets. Je kunt het beste zo snel mogelijk aansturen op een gezamenlijk gesprek waarin de mediator uitleg geeft over de procedure en jij kunt aangeven wat er speelt en wat je wilt bereiken. Aan zo’n eerste oriëntatie zijn geen kosten verbonden.

Deskundigen

Als de deelnemers zich eerder hebben laten adviseren door een advocaat, kunnen zij er voor kiezen de advocaten ook aan de mediation te laten deelnemen. Op de advocaat rust dezelfde geheimhoudingsplicht als op partijen ie de mediation overeenkomst hebben ondertekend. Indien andere deskundigen worden ingeschakeld –denk aan belastingadviseurs, accountants, taxateurs, notarissen– dan zal de mediator erop toe zien dat ook zij zich verbinden tot geheimhouding.

Praktijkvoorbeelden mediation

Einde relatie en ouderschap

Zeker wanneer u kinderen heeft, is mediation dé aangewezen weg om tot afspraken te komen over de gevolgen van uw scheiding. De wet schrijft voor dat gehuwde ouders een ouderschapsplan maken wanneer zij uit elkaar gaan. Dat geldt ook wanneer u niet getrouwd bent, maar wel allebei het ouderlijk gezag heeft. In het ouderschapsplan moeten afspraken staan over:

  • de verdeling van de verzorging en opvoeding van de kinderen;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding van de kinderen (kinderalimentatie);
  • hoe ouders elkaar informeren over de kinderen.

De zorgregeling of omgangsregeling is onderdeel van het ouderschapsplan. Ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag spreken een zorgregeling af. Deze regeling bevat afspraken over hoe ouders de zorgtaken en opvoedingstaken verdelen.

Als één ouder gezag heeft, spreken de ouders een omgangsregeling af. De ouder zonder gezag is niet verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van het kind, maar heeft in beginsel wel het recht om met het kind om te gaan.

Elke scheiding is anders, verloopt anders. Dat komt omdat ú anders bent, uw eigen individuele en gezamenlijke geschiedenis heeft, u de stap om te gaan scheiden verschillend ervaart, en omdat uw actuele situatie verschilt. Soms is er zelfs al aan één of beide kanten een nieuwe partner, al dan niet met eigen kinderen. Dat zijn allemaal factoren die bij het scheidingsproces om aandacht vragen. De volgorde waarin dat gebeurt, ligt niet van tevoren vast, maar bepaalt u samen met de mediator. De mediator zal er samen met u voor zorgen dat alle aspecten die geregeld moeten worden aan bod komen en dat de benodigde gegevens bijtijds worden uitgewisseld.

Conflict leidinggevende

Hoe vaak komt het niet voor? U krijgt een nieuwe leidinggevende en het blijkt dat uw behoeften en de wensen van de nieuwe leidinggevende niet overeen komen. Het komt in ieder bedrijf voor en meestal komt u er uit zonder dat dit verder tot een conflict leidt. In sommige gevallen blijkt de afstand tussen wensen en behoeften echter niet te overbruggen en kan mediation u verder helpen om eruit te komen en te voorkomen dat dit verder leidt tot een onoverbrugbaar conflict. Als een conflict is geëscaleerd kan mediation er ook voor zorgen dat partijen op een goede manier uit elkaar te gaan en dat u of uw werkgever daarbij niet worden beschadigd.

Familieconflict

Het huis moet verkocht worden nadat uw ouders zijn overleden. De verdeling van de persoonlijke bezittingen van uw ouders is een bron van discussie, maar ook de prijs waarvoor het huis moet worden verkocht lijkt een onoverbrugbare kloof tussen u en uw familie te slaan.  U komt er niet uit en de relatie tussen u en uw broers en zusters dreigt verstoord te raken of is inmiddels verstoord. Met mediation kunt u de pijnpunten op tafel leggen en kan een onderhandeling geleid door de mediator bijdragen om te komen tot een win-win situatie waarbij de relatie en/of familiebanden weer worden hersteld.

Pluspunten

✓ Geen wachtlijst,
✓ Grote ervaring,
✓ Veelzijdige aanpak,
✓ Rustige en besloten praktijk,
✓ Goed bereikbaar met OV,
✓ Gratis parkeren voor de deur.

Extra service

✓ Afspraak na werktijd dus ‘s avonds is mogelijk
✓ Persoonlijk advies.

Cliënten vertellen

Wat vinden de cliënten die ik door de jaren heen heb kunnen helpen? U leest het verder op de betreffende pagina.