fullsizerender1

Vanuit mijn praktijk ben ik breed inzetbaar voor coaching en andere psychologische interventies, zoals:

Mentaliseren – voor psychische weerbaarheid, conflicthantering en communicatie;
EMDR – voor trauma en andere angst- en stress-gereguleerde klachten;
Schematherapie – voor versterkte autonomie, stabiliteit en hanteren van stemmingswisselingen en vermijding
Systemisch werken  voor verstoorde (familie)relaties

fullsizerender

Mijn achtergrond

Sinds 2008 ben ik praktiserend psycholoog-RP. Na mijn studie bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit ben ik psychologie aan de universiteit in Leiden gaan studeren. Door de combinatie van bedrijfskunde en psychologie heb ik mijn blikveld kunnen verbreden; daar leerde ik de omgeving of de context te betrekken bij het oplossen van problemen. Dit vanuit de visie dat mensen niet in een sociaal vacuüm leven en dat de omgeving van grote invloed is op het persoonlijk functioneren.

Na de studie klinische psychologie ben ik mij verder gaan  specialiseren via een tweejarige postmaster opleiding voor psycholoog RP bij het RINO. Vervolgens heb ik bij het RINO de gecertificeerde opleiding voor EMDR gedaan om PTSS en andere trauma-gerelateerde klachten te kunnen behandelen.

Voor het therapeutisch begeleiden van familieopstellingen heb ik de training systemisch werken gevolgd bij het Trainingsinstituut voor Neuro-Linguistisch Programmeren. Daarnaast heb ik ruime ervaring met en trainingen gevolgd voor het gebruik van (klinische)risico-taxatie instrumenten voor gedragskundige onderzoeken en advisering.

Minstens vier tot zes keer per jaar volg en leid ik intervisies met vakcollega’s om naast de cliëntbegeleiding scherp te blijven op het eigen vakgebied en het onderzoeksveld en te voldoen aan de kwaliteitseisen en vaardigheden als psycholoog RP. Ik werk volgens de NIP code.

Visie

Vanuit mijn visie is zelfinzicht en het nemen van verantwoordelijkheid de basis om de regie van uw leven weer in eigen hand te krijgen. Dit doe ik, door niet alleen te luisteren naar wat u vertelt, maar ook met u mee te denken. Dit vanuit oprechte betrokkenheid, deskundigheid en levenservaring. Daarbij combineer ik verschillende technieken en therapievormen met elkaar, afhankelijk van wie u bent en wat uw hulpvraag is. Zodoende kan ik u helpen uw problemen op te lossen en krijgt u weer vertrouwen in uzelf en in uw toekomst.

Missie

Mijn missie is om psychologisch maatwerk aan mensen te leveren, die met zichzelf, in hun relatie tot andere mensen of op het werk problemen ervaren of hen te coachen in de persoonlijke ontwikkeling, zodat zij op eigen kracht weer verder kunnen. Dit betekent dat ik bij u betrokken ben en zorgzaamheid van belang vindt in het contact met u.

Wat kan ik voor u doen?

Op de onderliggende pagina’s vindt u meer informatie over de activiteiten van mijn psychologenpraktijk. Het gaat dan met name om de coachingsmogelijkheden en de diverse behandelmethoden die ik aanbied. Klik op de onderstaande links voor meer informatie. Voor meer informatie over coaching klikt u op deze link; U kunt bij mij terecht voor de volgende behandelmethoden:

Mentaliseren
EMDR
Schematherapie
Systemisch werken/Familieopstellingen

Aangesloten registers

Ik ben ingeschreven in de volgende registers:

LDM-register – Psycholoog RP
MfN-register

De basisprincipes

Artikel 10: Verantwoordelijkheid

Psychologen onderkennen hun professionele en wetenschappelijke verantwoordelijkheid ten opzichte van de betrokkenen, hun omgeving en de maatschappij. Psychologen zijn verantwoordelijk voor hun beroepsmatig handelen. Voor zover dat in hun vermogen ligt zorgen zij ervoor dat hun diensten en de resultaten van hun handelen niet worden misbruikt.

Artikel 12: Respect

Psychologen tonen respect voor de fundamentele rechten en waardigheid van betrokkenen. Zij respecteren het recht van betrokkenen op privacy en vertrouwelijkheid.

Zij respecteren en bevorderen diens zelfbeschikking en autonomie, voor zover dat te verenigen is met de andere professionele verplichtingen van de psychologen en met de wet.

Artikel 11: Integriteit

Psychologen streven naar integriteit in de wetenschapsbeoefening, het onderwijs en de toepassing van de psychologie. In hun handelen betonen psychologen eerlijkheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover betrokkenen. Zij scheppen tegenover alle betrokkenen duidelijkheid over de rollen die zij vervullen en handelen in overeenstemming daarmee.

Artikel 13: Deskundigheid

Psychologen streven naar het verwerven en handhaven van een hoog niveau van deskundigheid in hun beroepsuitoefening. Zij nemen de grenzen van hun deskundigheid in acht en de beperkingen van hun ervaring. Zij bieden alleen diensten aan waarvoor zij door opleiding, training en ervaring zijn gekwalificeerd. Datzelfde geldt ook voor de methoden en technieken die zij gebruiken